Tarihçe

       Celâli hareketleri Ulu-Yörük (başlıca Sivas-Amasya Bölgesi), Boz-ok Oymakları , Ankara yörükleri , Konya bölgesinde yaşayan At-Çekenler gibi Orta-Anadolu ‘da yaşayan topluluklarında dağılmasına sebep oldu. Bu hareketlerin nisbeten son bulduğu zamanın hemen arkasından kışın Mardin ‘in güneyinde çölde kışlayan ve yazın Erzurum-Erzincan arasındaki yaylalarda yaşayan eski Ak-Koyunlu elinin kalıntısı Boz-Ulus da Orta-Anadolu bölgesine çıkageldi(1022-1633 tarihi). Bu elin eski yurdunda pek az bir kısmı kalmıştı. Boz-Ulus ‘un yurdunu burakarak Orta-Anadolu ‘ya gelmesinin ne gibi bir sebeb veya sebebler ile ilgili olduğu üzerinde vesikalarda bir kayda rastgelinmiyor. Bununla beraber Doğu ve Güney Doğu Anadolu ‘da dirlik düzenliğin ortadan kalkması ile Boz Ulus ‘un idarecilerin baskısına ve şakilerin saldırılarına maruz kalmaları bu göçmenin en başta gelen sebebi olmalıdır. Esasen Boz-Ulus , daha XVI. yüzyılda mahalli idarecilerin ektirmek ve köyler kurmak sureti ile yaylaklarını daraltmakta olduklarından daima şikayetçi idi. Hükümet , Boz-Ulus’ un Orta-Anadolu ‘ya gelişinden memnun olmadı. Anadolu ve Karaman beğlerbeğilerine fermanlar göndererek Boz-Ulus ‘un eski yerine yollanmasını emretti. Fakat bu emire hiçbir zaman tatbik edilmedi ve Boz-Ulus Orta-Anadolu ‘da kaldı. Yalnız daha sonraları ona bağlı bazı oymaklar vergi borçları yüzünden Adalar Denizi kıyılarına ve Balıkesir taraflarına kadar gittiler ve oralarda yerleşip kaldılar. Orta ve Batı-Anadolu ‘da Türkmen adlı oymakların görülmesi Boz-Ulus ‘un gelişi ile ilgilidir.

       İkinci Viyana Kuşatması üzerine Avusturya ve müttefikleri ile başlayan harbin uzamasundan asker sıkıntısı çekilmeye başlanmıştı. Evvelce Türk oymaklarına ordusunda yer vermeyen devlet, 1102 yılında (1690) Avusturya ‘ya karşı yapacağı sefer için Türkmenler ‘den de asker istedi. Boz-Ulus , Haleb Türkmenleri , Yeni-İl , Dulkadırlı ve diğerleri bu sefere katıldılarsa da  Salankamen savaşında (Zilkade 1102-Ağustos 1690) top ateşine dayanamayarak savaş meydanından uzaklaştılar.

Aynı yılda devlet tarafından Türkmen oymaklarının tahribe uğramış bölgelerde yerleştirilmeleri işine girişildi. Orta-Anadolu ‘ya gelmiş bulunan Boz-Ulus , dört kümeye ayrılmıştı. Birinci küme Ankara ‘nın güney doğusundaki Bâlâ kazası dahilinde ve buna komşu yerlerde yaşıyordu. Bu kolun başında Tabanlu boyu bulunduğu için Boz-Ulus ‘un bu koluna bazan Tabanlu mukataası adı verilir. Bu kolu idare etmiş olan beğ ailesi Bâlâ ‘nın Üç-Em köyünde oturmuş olup, nesli bugüne değin devam etmiştir. Boz-Ulus beğlerinin mahalli idareciler ve merkez ile ilgili yazışmalara dair pek çok vesikadan müteşekkil zengin arşivi, aile nezdinde olmak üzere, zamanımıza kadar gelmiştir.

Boz Ulus Beyi Merhum Abdi Bey ve Boydaşları

Boz Ulus Beyi Merhum Abdi Bey ve Boydaşları

Boydaşlar

* Kaynak : Prof. Dr. Faruk Sümer, “Oğuzlar (Türkmenler) ” , Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul, 1992, Sayfa :154


Üçem Köyü Okul Yaptırma Derneği

Köyümüzde ilk dernek 26.05.1959 tarihinde

“Üçem Köyü okulu yaptırma onarma ve öğrencileri koruma derneği” adıyla

Hasan Mirza, Mustafa İmirzalıoğlu, Şevki Mirza, Mehmet Kılıç, Osman Erdoğan, Mehmet Karagöz, Mehmet Odabaşı, Elvan Kılıç,, Ali Ulusan, Mutlu Mirza, Osman Mirza, Adem Erdoğan, Hidayet İmirzalıoğlu, İzzet Şahin, Kemal Aslan, Mustafa Mirza, Kemal Çalış, Veli Odabaşı, Mehmet İmirzalıoğlu isimli kurucular tarafından kurulmuştur.

İlk Yönetim Kurulun’da;

  • Osman Erdoğan ▬ Başkan
  • Şevki Mirza ▬ Başkan Yardımcısı
  • Mehmet Kılıç ▬ Muhasip
  • Elvan Kılıç ▬ Veznedar
  • Osman Mirza ▬ Katip

şeklinde görev dağılımı yapmış, Dernek eski okul binasını yıkarak yeni okulun binasını tamamlamıştır. Emeği geçenleri saygıyla anarız.

Bu ve bunlara benzer evrak, fotoğraf türü belgeleri olanların katkı yapmasını bekliyoruz.

Arşivimizde 1928 tarihli (soyadı, kullanılmayan) okul kayıt evraklarının bir kısmı, dernek kuruluş ve yazışma evrakları.

1944-45 / 1964-1965 dönemi sınav soru kayıtları mevcuttur.

28 Comments on Tarihçe

Bir Cevap Yazın